Praktisch

Afspraken / Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, gebruik dan het formulier. Geef je telefoonnummer erbij zodat ik je kan bellen. Of je kunt mij bellen: 06-45 730 731. Ik zal zo snel als binnen mijn mogelijkheid ligt reageren op een voice-mail of een e-mail bericht.

Je persoonlijke gegevens zal ik met geen enkele andere partij delen.

Afspraken worden bij voorkeur tijdens de sessie en anders telefonisch via 06-45730731of per e-mail via maria@puurvoelen.nl gemaakt en gewijzigd. Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Bij te laat of niet doorgeven van afwezigheid breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Praktijkovereenkomst & Privacybeleid

Samen met de rekening voor de eerste sessie stuur ik een link met de behandelovereenkomst met het verzoek deze de eerstvolgende afspraak getekend mee te nemen.

Behandeling

De behandeling bestaat over het algemeen uit gesprek, ervaringsoefeningen en aanrakingscontact gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van de eigen contact-vermogens. Een en ander zo zorgvuldig mogelijk afgestemd op de de hulpvraag en het belang van de cliënt.

Kosten

De kosten van een sessie haptotherapie of haptonomische zwangerschapsbegeleiding van 50 à 60 minuten zijn €85. Ook de intake/kennismaking geldt als sessie.

Vergoeding zorgverzekering

Bij mij kun je zonder verwijzing terecht. Bij veel aanvullende verzekeringen kan een deel van de sessie vergoed worden door de factuur bij de zorgverzekeraar in te dienen. Welke vergoeding hangt af van de afspraken die mijn beroepsvereniging, de Vereniging voor Haptotherapeuten, met de zorgverzekeraar heeft gemaakt. Informeer bij de zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is. Meer informatie is verkrijgbaar op via http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/haptotherapie.

Tarief en Betaling

De kosten voor een sessie bedragen € 85,00 per sessie. Je ontvangt een digitale factuur via de mail. Ik vind het erg prettig als je die binnen 14 dagen betaalt. Zo wordt voorkomen dat een betalingsherinnering wordt verstuurd. Het bedrag wordt bij een eventuele derde herinnering verhoogd met €15 administratiekosten.

Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend aan de cliënt.

Mijn rekeningnummer is NL78 ASNB 0708 392989 t.n.v. M.A. Naerebout.
Mocht er sprake zijn van overmacht ten aanzien van de betaling dan verzoek ik je vriendelijk dat met mij te bespreken.

Overleg tussen cliënt en therapeut

Overleg vindt, als dat enigszins kan, plaats tijdens een sessie. Als het op een ander moment noodzakelijk is, dan gebeurt het bij voorkeur telefonisch of per e-mail.  Dergelijk contact blijft in principe beperkt tot praktische zaken om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Inhoudelijke onderwerpen horen thuis in het persoonlijke contact in de praktijk, omdat ze daar en dan de juiste aandacht kunnen krijgen. E-mailberichten worden altijd gelezen, maar niet standaard beantwoord.

Verslaglegging 

Ten behoeve van de voortgang van de behandeling wordt verslag gemaakt, op papier dan wel digitaal. Papieren dossiers worden in een afgesloten kast bewaard, digitale dossiers op een beveiligde laptop.

In het kader van de behandeling en/of het functioneren van de therapeut kan een casus anoniem, dat wil zeggen ‘zonder persoonsgegevens’ (zie hiervoor het privacybeleid), inbrengen in

 • intervisie, dit is overleg met enkele collega-haptotherapeuten, of in
 • supervisie, dit is individueel overleg met een daartoe opgeleide (hapto)therapeut of andere begeleider of opleider.

Elke betrokken hulpverlener/begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim.

Informeren van derden

Voor de behandeling kan het van belang zijn om derden te informeren. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Dit kan een (eind-)evaluatie aan de verwijzer zijn, overdracht bij langdurige afwezigheid of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is.

Vragen, klachten en klachtenprocedure

Als de cliënt vragen heeft over de behandeling, over het optreden van de therapeut of op een of andere manier niet tevreden is over de gang van zaken, dan is het mogelijk om daarover in gesprek te gaan.

Wanneer uit dit overleg geen overeenstemming of een oplossing volgt, kan de cliënt een beroep doen op contact met de klachtenfunctionaris of gebruik maken van de klachtenprocedure van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.

Beëindiging van de begeleiding

Het einde van de therapie wordt bij voorkeur in de voorlaatste bijeenkomst aangekondigd. In de laatste bijeenkomst vindt ter afsluiting van het therapieproces een gezamenlijke evaluatie plaats.

Akkoord

Na de intake wordt gevraagd om de praktijkovereenkomst te ondertekenen voor akkoord en bij de eerstvolgende sessie mee te nemen.

Tot slot

De bovenstaande praktische afspraken en het privacybeleid, gecombineerd met de  vakkundigheid van de therapeut, alles binnen de richtlijnen van de beroepsvereniging VVH en de AVG, vormen de bedding waarin de samenwerking van cliënt en therapeut en de behandeling plaats kunnen vinden.

PRIVACYBELEID

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Maria Naerebout haptotherapie Puur Voelen is gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywet die sinds mei 2018 van kracht is. Het doel van de wet is om alle persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen dat deze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Genoemde wet is een voortzetting en een uitbreiding van de langer bestaande Nederlandse wet en het beleid dat Haptotherapie Puur Voelen al voerde. De praktijk heeft één eigenaar/therapeut, persoonsgegevens worden niet door anderen gezien. Uitzonderingen hierop zijn

 • overleg met derden in het belang van de behandeling (zie verder)
 • het verwerken van gegevens in het kader van de facturering (zie verder).

De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Elke cliënt mag ervan uitgaan dat er zorgvuldig om wordt gegaan met persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie.

In geval van

 • vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan de betrokken cliënt contact opnemen met de therapeut
 • klachten waar geen gezamenlijke oplossing voor wordt gevonden, kan de cliënt zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende organisatie op het gebied van privacybescherming.

De persoonsgegevens, die bewaard worden, zijn

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • klachten en hulpvraag
 • contactgegevens huisarts
 • contactgegevens eventuele overige behandelaars.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor

 • het leggen van contact, op basis van informatie die door de cliënt via de website of via telefoon/e-mail-/voicemail- of sms-bericht verstrekt is
 • het dossier waarin klachten, hulpvraag, achtergrondinformatie en de behandeling beschreven wordt
 • de facturering: NAW-gegevens, geboortedatum, datum en korte omschrijving behandeling ‘haptotherapie’ of ‘haptonomische begeleiding’ plus de kosten van het consult
 • overleg met andere behandelaars in het kader van de behandeling, waarneming bij langdurige afwezigheid, verwijzing of afronding van de begeleiding; hiervoor zal bij elke gelegenheid expliciet toestemming gevraagd worden aan de cliënt
 • ten behoeve van elk ander gebruik van persoonsgegevens zal eveneens toestemming gevraagd worden.

Bewaren, bewaartermijn, inzage- en wijzigingsrecht van dossiers

 • dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en/of op een beveiligde laptop
 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
 • elk cliëntendossier wordt na afronding van de behandeling 15 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) vereist wordt
 • de cliënt heeft recht op inzage in haar/zijn dossier, dit vindt uiterlijk 4 weken na het schriftelijke verzoek plaats
 • de cliënt heeft recht op wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens zolang deze niet vallen onder de wettelijke bewaartermijn die geldt voor medische dossiers. Dit vindt uiterlijk 4 weken na het schriftelijke verzoek plaats.

Overleg met derden

In het kader van de behandeling en/of het reflecteren op eigen functioneren kan de therapeut een casus anoniem, dat wil zeggen ‘zonder persoonsgegevens’, inbrengen in

 • intervisie, dit is overleg met enkele collega-haptotherapeuten, of in
 • supervisie, dit is individueel overleg met een daartoe opgeleide (hapto-)therapeut, andere begeleider of opleider.

Alle betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht.

Externe verwerker persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de praktijkvoering in beperkte mate met een externe partij, waarmee Maria Naerebout haptotherapie Puur Voelen een verwerkersovereenkomst heeft waarin de AVG gewaarborgd is. Dit is het geval voor

 • de facturering: NAW-gegevens, geboortedatum, datum en korte omschrijving behandeling.

Website

Voor het goed functioneren van de website wordt gebruik gemaakt van cookies van. Dit gebruik voldoet eveneens aan de regels van de AVG.

Praktische links

Folders 

Filmpjes 

Haptonomie – organisaties

 • Vereniging van Haptotherapeuten VVH – register van GZ-haptotherapeuten (praktijkadressen)
 • Academie voor Haptonomie in Doorn
 • LITERATUUR

  Haptotherapie

  • Bob Boot – Haptonomie Een kwestie van gevoel (Archipel, Amsterdam, 2005)
  • Dorus Gerritse – Over kleine dingen (Elsevier Maarssen, 2002)
  • Gerrit Hammink e.a. – De puberparadox (Haptonomische Bibliotheek, Blaricum, 2011)
  • Marli Lindeboom e.a. – Haptotherapie bij burn-out (2012)
  • Els Plooij – Haptotherapie | Praktijk en theorie (Harcourt, Amsterdam, 2005)
  • Pieter van der Slikke – Werken met haptonomie (AnkhHermes, Deventer)
  • Dieuwke Talma – Het lichaam als verhaal (Artemis, Amsterdam, 2010)
  • Ted Troost – Het lichaam liegt nooit (Centerboek, Weesp, 1988)
  • Frans Veldman – Levenslust en levenskunst (Van der Veer Media, Blaricum, 2008)
KvK - 56931514
BTW-nummer - NL001308444B71
VVH - 685
AGB-code - 90.049697

Aangesloten bij

www.haptotherapeuten-vvh.nl

VVH_logo-rgb

Meer Informatie

www.haptonomie.nl